Zienswijze op ontwerp-omgevingsvisie Amsterdam 2050 -
Vorige
SLUITEN
Volgende

Zienswijze op ontwerp-omgevingsvisie Amsterdam 2050

17 maart 2021

De gemeente Amsterdam heeft op 21 januari 2021 een ontwerp-omgevingsvisie Amsterdam 2050 ter inzage gelegd. Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Spaar het Gein heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt met de volgende, op 17 maart 2021 ingediende zienswijze:

Zienswijze ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050 (zoekgebied Gaasperplas voor wind)

Geachte heer, mevrouw,

Per mail van 3 maart 2021 verleende het Team Omgevingsvisie van de gemeente Amsterdam de vereniging Spaar het Gein uitstel voor het indienen van een zienswijze tot 18 maart 2021.

In deze zienswijze richten wij ons in het bijzonder op het reserveren van het zoekgebied voor wind rond en onder de Gaasperplas, inclusief het gebied van/nabij de waterzuiveringslocatie Weesperkarspel van Waternet (groengebied Amstelland). Voordat wij daar op ingaan willen wij de vereniging bij u introduceren.

De vereniging Spaar het Gein is opgericht in 1992 en stelt zich blijkens haar statuten ten doel de bescherming van de rust en de schoonheid van het Geingebied. Bijna 500 boeren, burgers en buitenlui zijn lid van de vereniging. Het Geingebied is een eeuwenoud agrarisch gebied onder de rook van Amsterdam. De landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het Geingebied zijn alom erkend. Mondriaan heeft een groot deel van zijn vroege werken in het Gein geschilderd. Nescio schreef er zijn Titaantjes. Jacob Olie maakte er zijn beroemde foto’s. In dit zo goed bewaarde gebied genieten niet alleen de bewoners, maar dagelijks ook vele recreanten van de rust en de schoonheid. “Een oase van rust” is een veelgehoorde typering. De Stelling van Amsterdam doorsnijdt het Geingebied in het hart. Verschillende langeafstandspaden en streekpaden lopen door dit gebied (o.a. Trekvogelpad en Waterliniepad).

In de bijna 30 jaar van het bestaan van de vereniging is zij er in geslaagd vele ernstige bedreigingen voor het Geingebied te verijdelen. Genoemd kunnen worden de aanleg van de A6-A9, dwars door het Geingebied, de aanleg van het verdubbelde spoor over het Gein op maaiveldniveau, en de rigoureuze kap van ca 4.000 bomen op de historische dijken langs het Gein bij gelegenheid van dijkverbeteringswerkzaamheden van hoogheemraadschap AGV.

Noord-Holland en de gemeente Amsterdam dragen een zware verantwoordelijkheid voor het in stand houden van de grote Geinwaarden. Wij wijzen in dit verband op de Herindelingswet Utrecht-West uit 1989, waarbij het Geingebied – tot dan voor de noordelijke helft deel uitmakend van Noord-Holland/Amsterdam en voor de zuidelijke helft deel uitmakend van de provincie Utrecht/Abcoude – in één bestuurlijke hand werd gelegd, en wel in die van de gemeente Abcoude. Deze provinciegrenswijziging werd als volgt gemotiveerd in de parlementaire stukken:

“Een verlegging van de grens tussen de gemeente Abcoude en Amsterdam i.c. de provinciegrens op de noordelijk oever van de Abcoudermeer verdient om voornoemde redenen de voorkeur. Daarnaast onderstreept deze grenswijziging de belangrijke recreatieve funktie van het Abcoudermeer voor de inwoners van Abcoude (in mindere mate voor de inwoners van Amsterdam). Voorts heeft deze Interprovinciale Commissie geoordeeld, dat verlegging van de grens tussen de gemeenten Abcoude en Amsterdam in het Geingebied uit landschappelijk oogpunt aanbeveling verdient. Immers door het gehele Gein met beide oevers onder één gemeente onder te brengen, kan er eenheid van beleid worden bereikt, hetgeen de instandhouding van het waardevolle natuurgebied ten goede zal komen.” (Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20318, nr. 4, blz. 10)

Door in de ontwerp-Omgevingsvisie van Amsterdam vast te houden aan de zoekgebieden voor wind bij Amstel III (nabij het Abcoudermeer) en met name ook bij de Gaasperplas, inclusief het gebied van/nabij de waterzuiveringslocatie Weesperkarspel van Waternet (Gaasperzoom, Groengebied Amstelland), negeert Amsterdam haar verantwoordelijkheid voor het instandhouden van de waarden van het Geingebied.

Windturbines in of nabij de Gaasperzoom, op de grens tussen de gemeente Amsterdam en Abcoude (gemeente De Ronde Venen) zullen een grote impact hebben op het Geingebied. Deze turbines zullen het landschap van het noordelijke Geingebied overvleugelen en enorm verstoren. Ook de aantrekkelijkheid van het Geingebied voor de duizenden recreanten, ook vanuit Amsterdam Zuidoost, zal verloren gaan. Nog nooit is zo duidelijk geworden als in het afgelopen jaar hoe belangrijk het is voor stadsbewoners om naar buiten te kunnen en de stilte en weidsheid te ervaren.

De provincie Noord-Holland heeft onlangs een motie aangenomen die zich keert tegen plaatsing van turbines op de grens van buurgemeenten.

Wij sluiten ons aan verder aan bij de zienwijze van de Stichting Stop Windturbines Geingebied voor zover het gaat om de bezwaren tegen de afstanden van turbines tot woningen en de bezwaren gebaseerd op de NNN-status.

Wij verzoeken u dan ook de reservering voor het zoekgebied Gaasperplas te schrappen uit de Omgevingsvisie.

Tot toelichting vindt u ons uiteraard bereid.

Met vriendelijke groet,

Rien Leemans, voorzitter

Eric de Leeuw, secretaris”

 

Zodra de gemeente heeft laten weten wat het met deze zienswijze (en vele andere zienswijzen) heeft gedaan, laten wij dat weten.

Wordt vervolgd dus.

Geef een reactie

Uw Terugkoppeling is waardevol voor ons. Uw email word niet gepubliceerd.

Even wachten aub...