Inleiding

Plannen tot aanleg van de doorgetrokken A6, de snelwegverbinding tussen de verkeersknooppunten Holendrecht en Muiderberg, bestaan al vanaf de jaren ´60 en duiken eens in de zoveel jaren op. Deze plannen zijn desastreus voor onder meer het Geingebied en hebben dan ook mede aan de basis gestaan van de oprichting van de vereniging Spaar het Gein. Zie ook de rubriek Geschiedenis elder op deze site.

alt

In januari 2005 heeft minister Peijs het startsein gegeven voor een studie (Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere) waarin de vermaledijde A6-A9 wederom opdook als een van de mogelijke ´oplossingen´ voor het ´mobiliteitsprobleem´. De vereniging Spaar het Gein zag direct de noodzaak tot krachtenbundeling in richtte samen met landelijke en regionale verenigingen en organisaties het Platform tegen A6-A9 op. Spaar het Gein werd daarin een serieuze speler: voorzitter Tjebbe de Boer trad als een van de drie woordvoerders van het Platform op. Een van de vruchten van de samenwerking werd de landelijke manifestatie op 12 november 2005 bij het Naardermeer, waarmee het Platform de A6-A9 bij de media en de politiek op de kaart zette.

Raamposter tegen A6-9

De bezwaren tegen bovengrondse aanleg van de A6-A9 zijn evident. Maar ook aan de ondertunnelde variant van de A6-A9 kleven gigantische bezwaren: klik hier. Gaandeweg heeft het Platform zijn aanvankelijke strategie (geen A6-A9) gewijzigd in een strategie tegen elke substantiele uitbreiding van wegcapaciteit, dus ook tegen een verbrede Gaasperdammerweg. Is er een alternatief? Ja! Het Platform is vóór mobiliteit met toekomst, inclusief beter openbaar vervoer en beprijzing, en weet hierin zich gesteund door de onderzoeksresultaten van Rijkswaterstaat.

alt

Aanvankelijk zou het kabinet op 30 juni 2006 van twee alternatieven (het verbindingsalternatief A6-A9 of het stroomlijnalternatief Gaasperdammerweg) er één laten vallen en de studie verder concentreren op de varianten van het overgebleven alternatief. Kort voor die datum bleek dat het kabinet inmiddels een derde alternatief (de locatiespecifieke of Zalm-variant) onder de loupe had genomen. Toen het kabinet Balkenende II op 29 juni 2006 viel, werd de keus tot nader order uitgesteld.

Op 25 augustus 2006 heeft het kabinet Balkenende III toch een besluit, in het kader van het Noordvleugelprogramma, genomen:

– De bovengrondse varianten van het verbindingsalternatief (A6-A9) en het stroomlijnalternatief (Gaasperdammerweg) zijn van de baan.

– De planstudie richt zich op de drie overgebleven opties. Het gaat hierbij om de keuze tussen het stroomlijnalternatief (verbreden bestaande snelwegen A6, A1, A10-oost, het gedeeltelijk overkluizen en verdiepen A9 Gaasperdammerweg en aanpak A9 richting Amstelveen), het verbindingsalternatief (een nieuwe snelweg tussen A6 en A9 via een tunnel, aanpak A10-oost, A6 en A9 richting Amstelveen) en een locatiespecifiek alternatief (problemen op A10-oost, A1 en A6 aanpakken door deze wegen te verbreden).

Van belang is wat de partijen in de Tweede Kamer daarvan vinden. Wat dat betreft bleek 11 september 2006 een memorabele dag. Op die dag verklaarde VVD-woordvoerder Hofstra ineens dat de VVD tegen de A6-A9 (en vóór een IJmeerverbinding) is. Omdat behalve veel kleinere politieke partijen ook de PvdA al tegen de A6-A9 waren, verdween daarmee het politieke draagvlak voor deze weg. Alleen het CDA sprak zich nog niet voor of tegen de A6-A9 uit. Dat was goed nieuws voor de tegenstanders van de A6-A9! Op 5 oktober 2006 heeft de Tweede Kamer vergaderd over de ontstane situatie. De Kamer heeft van de minister Peijs en Winsemius geëist dat er binnen één à twee weken een besluit wordt genomen. Dat besluit kwam op vrijdag 13 oktober 2006: er komt géén A6-A9, de locatiespecifieke variant wordt uitgewerkt en er moet nader onderzoek naar een vergroting van de capaciteit en inpassing van de Gaasperdammerweg en de A9 bij Amstelveen.

Stroomlijnvariant ofwel Locatiespecifieke variant

Goed nieuws dus voor het Gein; het raambiljet tegen A6-A9 kon in de la. Tegelijkertijd realiseerde Spaar het Gein zich dat de bevolking rond het tracé van de locatiespecifieke variant niet op meer autoverkeer zit te wachten en dat er voor de bevolking van Amstelveen en Zuidoost langs de A9 nog veel onzeker was. De aanloop naar de kamerverkiezingen van 22 november 2006 heeft op dat front weinig opheldering gebracht. Het begin februari 2007 tussen CDA, PvdA en CU gesloten regeerakkoord bevatte geen concrete afspraken/maatregelen over varianten. Het wachten was op een concreet kabinetsbesluit, waarbij geld een voorname rol zou spelen, met name waar het betreft de inpassingsmaatregelen rond de Gaasperdammerweg en Amstelveen. In het op 22 juni 2007 gepubliceerde Urgentieprogramma Randstad werd die knoop ook nog niet doorgehakt. Vrijdag 12 oktober 2007, vrijwel exact een jaar na kabinetsbesluit waarbij de A6-A9 werd verworpen, werd bekend dat alle betrokken bestuurlijke partijen overeenstemming over de invulling van de maatregelen hebben bereikt, óók over de inpassing van het stroomlijnalternatief, een verbrede A9 door Amsterdam Zuidoost en langs Amstelveen. De A6-A9 was weer een stap verder weg!

De tracéprocedure was ook met dit kabinetsbesluit nog niet voltooid.  Een periode van onderzoek en uitwerking volgde. Op 24 maart 2010 publiceerden de demissionaire ministers Eurlings (V&W) en Huizinga (VROM) het ontwerp-tracébesluit.  In dat ontwerp-tracébesluit is de zgn. stroomlijnvariant uitgewerkt: de variant waarin de bestaande wegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere fors worden opgewaardeerd. Tegen het ontwerp-tracébesluit kon gedurende 6 weken een zienswijze worden ingediend. Ook de Commisie Mer mag nog haar licht over het ontwerp-besluit laten schijnen.

Later dan gepland, op 21 maart 2011, heeft minister Schultz het definitieve tracébesluit genomen. Zie het persbericht. Daartegen is door 41 personen, bedrijven en organisaties beroep ingesteld, maar op 4 januari 2012 heeft de Raad van State alle beroepen ongegrond verklaard.