Van tijd tot tijd worden we geconfronteerd met plannen tot oprichting van windturbines (windmolens) in of nabij het Geingebied. Initiatiefnemers zijn electriciteitsproductiemaatschappijen en overheidsinstanties. De beeldverstorende werking van dergelijke gigantische turbines is enorm. Iedere vergelijking met de huidige (langs het ARK geplaatste), transparante electriciteitsmasten, gaat mank. Waar dergelijke plannen onstaan, zal Spaar het Gein zich daartegen verzetten.

In het kader van de totstandkoming van het huidige streekplan van de provincie Utrecht is ruimte gereserveerd voor windturbines langs het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Baambrugge en de Velterslaan. Gedeputeerde Staten gaven gehoor aan de bezwaren tegen die reservering, ook uit Abcoude, maar Provinciale Staten hebben uiteindelijk besloten deze locatie wel in het streekplan op te nemen, al is daarbij aangetekend dat invulling van die reservering alleen met lokaal draagvlak kan plaatsvinden. De gemeente Abcoude heeft zich tegen realiserering uitgesproken. Het bleef toen enkele jaren rustig.

Voorjaar 2012 onstonden er nieuwe bewegingen. Zowel de provincie Utrecht als de gemeente Amsterdam heeft het oog op het Gein als locatie waar eventueel windturbines kunnen worden geplaatst.

De provincie Utrecht had opnieuw het oog op het oostelijk deel van het Gein, tussen Baambrugge en fort Nigtevecht. Dit bleek uit de nieuwe Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie die op 3 april 2012 ter inzage werd gelegd. De afwijzende reactie van Spaar het Gein vindt u hier.

Kort daarna bleek dat ook de gemeente Amsterdam locaties onderzoekt voor (zeer grote) windturbines. Niet in het Gein, maar wel vlakbij: bij de Gaasperplas en in de Hoge Dijk (met een buisdikte van 10 meter! en hoger dan de windturbine bij de Ouderkerkerplas. De locatieonderzoeken van de gemeente Amsterdam zijn opgenomen in de Windvisie. De afwijzende reactie van Spaar het Gein vindt u hier.

Op 9 juli 2012 schoot de provincie Noord-Holland ons te hulp. Er werd een moratorium voor windmolens in de gehele provincie ingesteld. Een streep door de rekening van Amsterdam, maar die gemeente legt zich daar niet bij neer, zo bleek op 17 juli 2012 uit de Amsterdamse nota van beantwoording van de zienswijzen. De ‘zoeklocaties’ in de Gaasperzoom en bij de Hoge Dijk blijven gehandhaafd. Wel werd toegezegd dat de effecten op het Gein zullen worden meegewogen. GS van Noord-Holland op hun beurt houden ook vast aan het moratorium. Na de commissievergadering hebben GS op 12 december 2012 enkele wijzigingen voorgesteld (er komt enige ruimte voor kleine windturbines), die het wezen van het moratorium echter niet aantasten. Provinciale Staten van N-H beslissen waarschijnlijk op 17 december 2012.

Begin september 2012 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht naar aanleiding van de afwijzende reacties van Spaar het Gein en de gemeente De Ronde Venen laten weten de reservering langs het ARK te schrappen. Provinciale Staten hebben dat voorstel op 4 februari 2013 overgenomen, maar wel met een kanttekening die tot alertheid aanleiding geeft:

“4.2.2.2 Ter toelichting: potentiële windenergielocatie
(…)
In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2005-2015 waren voor windenergie locaties langs het Amsterdam-Rijnkanaal nabij Baambrugge, langs de A2 ter hoogte van Breukelen en langs de A12 ten zuidwesten van Woerden opgenomen. Voor deze locaties is op dit moment geen draagvlak bij het gemeentebestuur. Om die reden zijn deze locaties niet opgenomen in de voorliggende Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028. Mocht er gedurende de looptijd van deze PRS toch draagvlak bij het gemeentebestuur ontstaan, of mocht de met het Rijk en de provincies overeengekomen realisatienorm niet worden gehaald, dan zullen wij deze locaties ruimtelijk afwegen en zijn wij bereid deze PRS en bijbehorende PRV partieel te herzien. Om de locaties in beeld te houden zijn ze als toelichtend object opgenomen in de PRS.”
Begin 2014 is het al zover: de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie noemt het Geingebied een “rommelzone” en bepleit plaatsing van een serie windturbines in het Geingebied langs het kanaal. Tijd voor actie dus. Op 15 mei 2014 is de ledenvergadering uitvoerig aandacht aan dit onderwerp besteed, mét Thoral als spreekster.
In een brief van 23 mei 2014 aan Gedeputeerde Staten van Utrecht heeft Spaar het Gein uitvoerig toegelicht waarom de provincie het advies van Thoral zou moeten afwijzen en moet afzien van windturbines in het unieke Gein.
De reacties op die brief (brief 3 juni 2014 van gedeputeerde Krol en informatienota 4 juni 2014 van wethouder Moolenburgh) zijn redelijk geruststellend, al blijft waakzaamheid geboden omdat uiteindelijk de provinciale statenfracties bepalen waar eventueel windturbines moeten worden geplaatst.
In 2019 herleeft de discussie over windturbines in het Gein. In het kader van een lovenswaardig duurzaamheidsbeleid van de gemeente De Ronde Venen wordt het Gein weer genoemd als locatie voor mogelijk megagrote windturbines (tiphoogte 200 meter!). In november 2019 trekt Spaar het Gein aan de bel. Houd voor de actuele situatie de Nieuwsberichten op deze site bij!