Valse start april 2006

Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht ‘gaat over’ de waterkeringen (dijken/kaden) langs het Gein. Begin 2006 kondigde Waternet, de uitvoerende dienst van het hoogheemraadschap, de start van een dijkverbeteringsprocedure voor het Gein aan. Tijdens de jaarvergadering van Spaar het Gein op 20 april 2006 werd een inleiding door twee medewerkers van Waternet over dit onderwerp gehouden. Hun presentatie kwam er op neer dat we mee mochten denken, als dat maar zou leiden tot de volgende maatregelen: 1. verhoging van de dijken, 2. verbreding van de dijken, en 3. kap van de op en tegen de dijken aanwezige bomen.

Breed protest

De aanwezige leden/aanwonenden toonden zich ernstig bezorgd, omdat de medewerkers zich niet leken te realiseren wat deze standaardingreep voor het bijzondere Geinlandschap zou betekenen.

Natuurlijk staat Spaar het Gein open voor veiligheidsargumenten. Maar Waternet moest dan wel met een heldere en overtuigende probleemanalyse komen. Hoe groot is het gevaar? Waaruit blijkt dat? Welke normen dwingen tot de rigoureuze maatregelen die Waternet voor ogen staat? Zijn er geen alternatieve oplossingen? Op deze en tal van andere vragen kon Waternet aanvankelijk geen antwoord geven.

Strategie

Spaar het Gein nam zich voor de procedure nauwgezet volgen en daarin te participeren, want een maatregel die vanuit waterschapsbelang voor de hand kan liggen (op zo goedkoop mogelijke wijze zorgen voor zo stevig mogelijke dijken) hoeft niet te sporen met het belang bij instandhouding van de historische en karakteristieke verhoudingen tussen de rivier, de dijken en de naastgelegen landerijen. Spaar het Gein wilde de veiligheid van de bewoners uiteraard niet in de weg staan, maar zag het tegelijkertijd als haar taak onnodige vernietiging van het huidige ruimtelijke beeld te voorkomen. In mei 2006 stelde het bestuur een commissie in, samengesteld uit leden met diverse achtergrond. Met de in de werkgroep verzamelde kennis bleek het bestuur in staat het Hoogheemraadschap tot nadenken aan te zetten.

Na de luide protesten, voorjaar 2006, tegen de rampzalige plannen bleef het vervolgens meer dan een jaar lang oorverdovend stil. Reden voor Spaar het Gein om begin mei 2007 in een brief aan het Dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap opheldering te eisen. Naar aanleiding van die brief is het bestuur van Spaar het Gein uitgenodigd bij de dijkgraaf van het Hoogheemraadschap. In dat gesprek werd aangegeven dat het plan opnieuw wordt bekeken maar nog geenszins van tafel is. Ook werd een stapel onderzoeksrapporten overhandigd. In één daarvan stond dat van de 2411 bomen langs het Gein er slechts 410 (!) zullen kunnen worden gehandhaafd….. De rapporten werden door de eigen commissie bestudeerd. De rapporten bleken deels verouderd en een onderbouwing van de noodzaak om tot de rigoureuze maatregelen over te gaan, kon er niet in worden teruggevonden. Zie het verslag van Tjebbe de Boer zoals opgenomen in de Nieuwsbrief die in november 2007 is verschenen.

Nieuwe start

Het hoogheemraadschap realiseerde zich dat een andere koers moest worden gevaren. Er werd een grote klankbordgroep voor belangstellenden ingesteld, die de plannen stap voor stap mocht becommentariëren en verbeteringssuggesties mocht doen. Een vertegenwoordiging van Spaar het Gein besloot in deze klankbordgroep te participeren, ook al werd aanvankelijk gevreesd dat deze als schaamlap zou fungeren. Er werd door het hoogheemraadschap ook een nieuwe projectleider aangesteld. Deze wist gaandeweg het vertrouwen van de klankbordgroep te winnen.  In toenemende mate bleek met de zorgen en wensen van Spaar het Gein en gelijkgestemden rekening te worden gehouden.

In de Nieuwsbrief van december 2009 kon worden gemeld dat het aantal bomen dat moest worden geslachtofferd, al fors was beperkt, en wel tot 20%. Dat leek een mooie ontwikkeling, maar daartoe behoorden nog steeds veel mooie, beeldbepalende bomen. Hoe grondig de aanpak van Waternet is als er geen weerwoord komt, blijkt als u de Voetangelweg bezoekt.

Een goed plan

In 2010 legde Waternet een concept-variantennota aan de klankbordgroep voor, met daarin een ‘voorkeursalternatief’ voor de drie typen Geindijken (in het dorp, buitengebied onbebouwd en buitengebied bebouwd). Spaar het Gein heeft daar schriftelijk gereageerd. In grote lijnen werd deze vrijwel unaniem door de klankbordgroep geaccepteerd als startpunt voor verdere uitwerking. Op 19 oktober 2010 heeft het Dagelijks Bestuur de variantennota goedgekeurd. Op basis van deze nota werd aan een ontwerp-dijkverbeteringsplan gewerkt, dat na de zomer van 2012 ter inzage werd gelegd. Spaar het Gein heeft geen aanleiding gezien een zienswijze in te dienen. Op 4 december 2012 is op de zienswijzen beslist en is het dijkverbeteringsplan (nagenoeg) ongewijzigd door het Dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap vastgesteld.

Uitvoering

Een Werkgroep Uitvoering Dijkverbetering, bestaand uit de Spaar-het-Geinleden Evert Schuurman, Theo Wijnant en Raymond Dommanschet, heeft de uitwerking en uitvoering gecontroleerd en naar tevredenheid afgerond. In Nieuwsbrief 38 (december 2015) kunt u een eindverslag lezen.