Het Geingebied is, praktisch zonder we dat wisten, waarschijnlijk ontsnapt aan een nieuwe ‘aanslag’. In o.a. het Parool verscheen op 22 november 2006 een advertentie van het ministerie van Economische Zaken waarin melding werd gemaakt van de mogelijkheid in te spreken op een ontwerp planologische kernbeslissing Randstad 380 kV. De beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, TenneT, wil een nieuwe 380 kV landelijke hoogspanningsverbinding aanleggen. Deze verbinding is volgens TenneT noodzakelijk om de levering van elektriciteit in de Randstad te kunnen blijven garanderen. Om deze verbinding mogelijk te maken moet het Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV II) worden aangepast via een procedure van planologische kernbeslissing (pkb).

In de ter inzage gelegde ontwerp-pkb van 13 oktober 2006 besprak het kabinet de noodzaak tot realisatie van een tweetal ‘ringen’ van hoogspanningslijnen in de randstad, dit in het kader van het plan Randstad380 van de landelijke hoogspanningsnetbeheerder. Die ringen zorgen ervoor dat er ingeval van een storing/calamiteit altijd een alternatieve route is om de electriciteitsvoorziening te kunnen waarborgen. In het noordelijke deel kon die ring worden gerealiseerd door aanleg van een lijn Beverwijk-Wateringen (alternatief A) óf door aanleg van een lijn Beverwijk-Abcoude met aansluiting – in het Geingebied! – op de bestaande lijn langs het Amsterdam Rijnkanaal (alternatief B, zie afbeelding hiernaast uit de strategische milieubeoordeling).

Het kabinet koos in de ontwerp-pkb voor alternatief A, dus het alternatief waarin het Gein NIET is betrokken. Het Gein ontsnapte door deze keuze opnieuw aan een ‘aanslag’. In alternatief B werd niet alleen een nieuwe hoogspanningslijnaangelegd die het Geingebied zou doorsnijden via het virtuele A6-A9-tracé, maar er werd ook nog eens (midden in het Geingebied; zie de ster in de afbeelding) een nieuw schakelstation geprojecteerd op de plaats waar die nieuwe lijn zou aansluiten op de bestaande hoogspanningsmastenlijn!

Waarom koos het kabinet voor alternatief A? Dat wordt in paragraaf 5.3 van de toelichting op de ontwerp-pkb toegelicht:

“Nettechnisch het minst robuust zijn de varianten in de B-serie, onder meer omdat daarin niet wordt voorzien in een ringstructuur in de gehele Randstad; in alternatief B is nog steeds sprake van één verbinding tussen de afzonderlijke ringstructuren rond Amsterdam en Rotterdam. Het is dus niet uit te sluiten dat bij realisering van alternatief B op den duur toch weer extra investeringen nodig zijn om (alsnog) een ringstructuur in de Randstad te realiseren. Ook hebben deze varianten als nadeel dat ze minder toekomstwaarde hebben voor op langere termijn voorziene nieuwe aansluitingen bij Vijfhuizen en Leiden. Daarom is het kabinet van oordeel dat alternatief B af dient te vallen en dat één der A-alternatieven in elk geval de voorkeur verdient.”

Deze kabinetsbeslissing ging de inspraak in. Spaar het Gein heeft in haar zienswijze de (voorlopige) kabinetsbeslissing uiteraard onderschreven en gaf aan alternatief B vanwege de vernietigende uitwerking op het Geingebiedhoe dan ook nooit mag worden gerealiseerd, ook niet als de variant waarvoor het kabinet heeft gekozen, niet te realiseren blijkt. De gemeente Abcoude is eveneens alert geweest en heeft in een eigen zienswijze identieke bezwaren aangevoerd.

Tegen alternatief A (de westelijke variant) zijn uiteraard ook veel bezwaren aangevoerd door bewoners(organisaties) uit die regio’s. Toch heeft het kabinet na weging van de zienswijzen vastgehouden aan haar westelijke voorkeursalternatief. Dit westelijke alternatief is inmiddels om procedurele redenen in een noordelijk deel en een zuidelijk deel opgeknipt. Informatie over de procedure is te vinden op de speciale website van het ministerie van Economische Zaken en I&M. Het Gein is in die plannen vooralsnog gevrijwaard van nieuwe hoogspanningsverbindingen. En dat willen we graag zo houden.