Iedereen kan zijn of haar waarneming (met vermelding van datum en locatie en zo mogelijk ook met foto) doorgeven via info@spaarhetgein.nl . Graag óók op waarneming.nl!

Welke leuke en interessante dier- en plantensoorten zijn er vanaf de presentatie van de werkgroep Natuurwaarden tijdens de ledenvergadering van maart 2011 waargenomen?

 

Mei 2018

Januari 2018

November 2017

Augustus 2017

 • steenuil (foto Ger van Schaick)

 

 

 

 

 

 

Maart 2017

 • ooievaars
 • mandarijneenden
 • goudvissen

Juli 2016

 • zwarte ooievaar (zie foto)

Juni 2014

Mei 2014

April 2014

 • canadese gans (paartje)
 • smeerwortel
 • look zonder look

Juni 2013

 • jonge bosrietzanger (of toch kleine rietkarekiet?) na aanrijding beduusd op de hand van de ‘dader’

Mei 2013

 • oranjetipje
 • boomblauwtje (verstopt op de hulst – foto Ger van Schaick)

April 2013

 • sperwer
 • wezel
 • kleine vos
 • grote gele citroenvlinder
 • boomklever

Maart 2013

 • grote gele kwikstaart
 • dodaars

December 2012

 • keep

November 2012

 • boomkruiper

Oktober 2012

 • tongvaren
 • muurvaren

September 2012

 • kolibrie-vlinder (met fotografisch bewijs van Ger van Schaick!)
 • egels
 • raaf
 • sperwer
 • rugstreeppad
 • oeverzwaluwen
 • boerenzwaluwen
 • huiszwaluwen
 • ooievaars
 • ijsvogel

Juni 2012

 • sprinkhaanzanger
 • bosrietzanger
 • grauwe vliegenvanger

Mei 2012

 • tjiftjaf
 • roek
 • groenling

April 2012

 • bosuilen (nest)
 • grote specht

Februari 2012

 • Kleine zwaan, maximaal 72
 • Wilde zwaan, maximaal 27
 • Knobbelzwaan, maximaal 100
 • Grauwe gans, maximaal 300
 • Rietgans, maximaal 16
 • Kolgans, maximaal 7400
 • Brandgans, maximaal 7600
 • Nijlgans, maximaal 40
 • Grote zaagbek ARK, maximaal 14
 • Havik volwassen man
 • Buizerd 3
 • Torenvalk
 • Slechtvalk volwassen vrouw
 • Graspieper

Januari 2012

 • Grote zilverreiger (maximaal 8, onder meer in weiland achter Gein Zuid 34. Staat op rode lijst)
 • Kleine zwaan
 • Knobbelzwaan, maximaal 120
 • Grauwe gans
 • Kolgans
 • Nijlgans
 • Buizerd
 • Torenvalk

December 2011

 • Grote zilverreiger
 • Kleine zwaan, maximaal 78
 • Knobbelzwaan
 • Grauwe gans

November 2011

 • kleine zwanen (in polder voor fort Nigtevecht)
 • ooievaar
 • ijsvogel (boven het water vliegend)
 • Grote zilverreiger
 • Blauwe reiger
 • Knobbelzwaan
 • Grauwe gans
 • Kolgans
 • Nijlgans
 • Wilde eend
 • Krakeend
 • Slobeend
 • Smient
 • Kuifeend
 • Tafeleend
 • Meerkoet
 • Buizerd maximaal 9
 • Slechtvalk, jong mannetje

Oktober 2011

 • ringslang (dood exemplaar, bij Gein Noord 26)

September 2011

 • ringslang (Gein Zuid 35)

Augustus 2011

 • waterlelie
 • gele plomp
 • kalmoes
 • het blad van de gele waterkers
 • watermunt
 • wolfspoot
 • waterzuring
 • winde
 • harig wilgenroosje
 • kattenstaart
 • moerasandoorn
 • zwanenbloem
 • bitterzoet
 • valeriaan
 • gele lisdodde (foto)
 • smeerwortel
 • moerasspirea
 • tandzaad
 • dotter
 • waterscheerling of engelwortel?
 • oeverzegge
 • moerasvergeet-mij-niet

Juli 2011

 • bunzing

Juni 2011

 • gewone dotterbloem (langs oevers)
 • schildereprijs (tientallen exemplaren op buitendijks land bij Gein Noord)
 • echte koekoeksbloem (langs oevers)
 • glad walstro (dijktalud Gein Zuid)
 • hoge cyperzegge (bij de fietsbrug)
 • kamgras (in grote hoeveelheden op de batterijen)

Mei 2011

 • ringslang (Gein Zuid 24)
 • Zwartkop
 • Tuinfluiter
 • Tjiftjaf
 • Fitis
 • Grasmus
 • Spotvogel
 • Kleine karekiet
 • Rietzanger
 • Koekoek
 • Gewone dwergvleermuis
 • Watervleermuis
 • Laatvlieger
 • Rosse vleermuis
 • Rugstreeppad
 • Middelste groene kikker / Bastaardkikker
 • Kleine watersalamander
 • Snoek
 • Baars
 • Blankvoorn
 • Zeelt
 • Kleine modderkruiper
 • Tindoornige stekelbaars
 • Rode Amerikaanse rivierkreeft
 • Egelboterbloem
 • Pijptorkruid
 • Moeraszoutgras
 • Kleine watereppe
 • Echte koekoeksbloem
 • Schildereprijs

April 2011

 • grote bonte specht (in tuin aan Gein Noord nabij bebouwde kom)
 • groenling (in tuin aan Gein Noord nabij bebouwde kom)
 • Fitis
 • Haas
 • Gewone dwergvleermuis
 • Rugstreeppad
 • Gewone pad
 • Middelste groene kikker / Bastaardkikker
 • Bruine kikker
 • Pinksterbloem
 • Echte koekoeksbloem

Maart 2011

 • Fuut
 • Aalscholver
 • Grote zilverreiger
 • Wilde zwaan
 • Knobbelzwaan
 • Grauwe gans
 • Kolgans
 • Brandgans
 • Nijlgans
 • Wilde eend
 • Krakeend
 • Smient
 • Kuifeend
 • Tafeleend
 • Krooneend, man, Gein
 • Meerkoet
 • Buizerd
 • Torenvalk
 • Kievit
 • Scholekster
 • Goudplevier
 • Grutto
 • Tureluur
 • Zilvermeeuw
 • Stormmeeuw
 • Grote bonte specht
 • Boomklever
 • Boomkruiper
 • Tjiftjaf
 • Haas
 • Gewone pad
 • Groot hoefblad
 • Klein hoefblad
 • Dotterbloem
 • Paardebloem

Februari 2011

 • Fuut
 • Grote zilverreiger
 • Blauwe reiger
 • Kleine zwaan
 • Wilde zwaan
 • Knobbelzwaan
 • Grauwe gans
 • Nijlgans
 • Bergeend
 • Wilde eend
 • Krakeend
 • Smient
 • Wintertaling
 • Kuifeend
 • Tafeleend
 • Meerkoet
 • Buizerd
 • Torenvalk
 • Kievit
 • Scholekster
 • Zilvermeeuw
 • Kleine mantelmeeuw
 • Stormmeeuw
 • Kokmeeuw
 • Houtduif
 • Grote bonte specht
 • Kramsvogel
 • Groenling
 • Vos
 • Haas
 • Bruine rat

Januari 2011

 • Grote zilverreiger
 • Kleine zwaan maximaal 93
 • Wilde zwaan maximaal 8
 • Knobbelzwaan
 • Grauwe gans
 • Rietgans
 • Kolgans maximaal 24.000
 • Brandgans
 • Grote Canadese gans
 • Nijlgans
 • Smient
 • Kuifeend
 • Tafeleend
 • Meerkoet
 • Buizerd
 • Witgatje
 • Stormmeeuw
 • Grote mantelmeeuw ARK