Gemeentelijke bestemmingsplannen zijn belangrijke documenten voor bewoners, ondernemers en andere gebruikers van een gebied. Zij vormen het toetsingskader voor ieders doen en laten (Wat en waar mag ik bouwen? Welke activiteiten mag ik ontplooien?). Voor het Geingebied golden tot 17 december 2009 niet één, maar diverse bestemmingsplannen, daterend uit de jaren ’70.  En dat terwijl bestemmingsplannen volgens de wet elke 10 jaar moeten worden vervangen! De gemeente Abcoude heeft drie keer een start gemaakt met het ontwikkelen van een nieuw bestemmingsplan voor het (gehele) buitengebied. De eerste twee pogingen (1993/1994 en 1997/1998) zijn voor vroegtijdig gestrand. Beide keren heeft de vereniging Spaar het Gein actief deelgenomen aan de planvorming.

Drie maal scheepsrecht!

De derde poging startte in 2007 en is geslaagd! Spaar het Gein heeft geparticipeerd in een gemeentelijke klankbordgroep én heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid inspraakreacties (zienswijzen) in te dienen tegen de (voor)ontwerpen van de structuurvisie en het bestemmingsplan. Het Gein is een breed bezit. Dat weerspiegelt zich niet alleen in aantal en samenstelling van het ledenbestand van de vereniging, maar ook in de statuten van de vereniging. Daarin wordt onderkend dat het Geingebied niet is gediend met een ‘enge’ behartiging van de belangen van de daar gevestigde ondernemers, noch van die van de bewoners, noch van die van natuurliefhebbers of andere recreanten/bezoekers. Het Gein is gediend met een afgewogen aanpak. De vereniging meent in haar zienswijzen blijk te hebben gegeven van een afgewogen benadering. Diverse suggesties van Spaar het Gein zijn overgenomen. Eerst is op 7 juli 2009 de structuurvisie vastgesteld, op 17 december 2009 volgde het bestemmingsplan zelf.

Documenten: Structuurvisie en bestemmingsplan buitengebied.

Voorblad van Bestmmingsplan Buitengebeid