Een overheid die zjn eigen regels niet handhaaft, verliest aan geloofwaardigheid. In het verleden was het gedogen van overtredingen van, bijvoorbeeld, bestemmingsplanregels en verkeersregels meer regel dan uitzondering. In de loop van de jaren ’90 veranderde dat, nadat de Raad van State ook een strengere koers ging varen. Handhaven werd de regel, gedogen de uitzondering.

Spaar het Gein heeft er belang bij dat de overheden (hoogheemraadschap, gemeente, provincie) hun eigen regels serieus nemen en dus handhaving hoog in het vaandel hebben. Niet handhaven zorgt voor precedenten. Als burgers of onderemingen in het Gein iets willen ondernemen/bouwen, zullen zij de democratisch vastgestelde plannen en regels moeten respecteren en daarvoor zo nodig vergunning aanvragen.

Als in het Gein een activiteit plaatsvindt zonder dat daarvoor een grondslag in een plan, een voorschrift of een vergunning bestaat, heeft een ieder, dus ook Spaar het Gein, het recht de betrokken overheid tot handhaving aan te zetten. Spaar het Gein zal dat alleen doen wanneer het gaat om een voor het Gein evident schadelijke activiteit met precedentwerking en overleg geen positief resultaat heeft.