Kort gezegd is de doelstelling van Spaar het Gein: “bescherming van schoonheid, rust en het landelijk karakter van het Geingebied”. 

Deze doelstelling is statutair verankerd en daar zeer uitvoerig beschreven in artikel 3. Ook kunt u daar lezen op welke wijzen (het bestuur van) Spaar het Gein die doelstelling kan of dient te bereiken.

 

Hieronder vindt u de volledige tekst van de statuten:

 

“Heden, de zestiende oktober negentienhonderd twee en negentig, verschenen voor mij, Meester GERRIT VAN DONKERSGOED, notaris ter standplaats Abcoude:
1. Mevrouw Annigje Alida de Groot, (…);
2. De Heer Drs. Jan Maria Ligthart, (…);
3. De Heer Mr. Jan Willem Felix Marie Swinkels, (…).

De comparanten hebben verklaard een vereniging op te richten met de navolgende STATUTEN.

Naam
Artikel 1
De vereniging draagt de naam “SPAAR HET GEIN”.

Zetel
Artikel 2
De vereniging is gevestigd in de gemeente Abcoude.

Doelstelling – Definities – Werkwijze
Artikel 3
1. De vereniging heeft tot doel de bescherming en de bevordering van de uitzonderlijke schoonheid en van de bijzondere waarden van het Gein.
2. Met “het Gein” wordt bedoeld de rivier en het aangrenzende landelijk gebied tussen Abcoude en Driemond.
3. De vereniging vindt de schoonheid van het Gein uitzonderlijk vanwege de fraaie ruimtelijke verhoudingen van het landschap en vanwege het evenwicht dat in dat gebied is blijven bestaan tussen de natuur en het wonen en werken van de mens.
4. De fraaie ruimtelijke verhoudingen worden vooral bepaald door de afwisseling tussen open weidegebieden en besloten groenpartijen en door de bochtrijke loop van de rivier, die sterk varieert in oeverbegroeiing en waterbreedte.
5. Van evenwicht in het Gein tussen de natuur en het wonen en werken van de mens is sprake omdat bij het eeuwenoude agrarische gebruik, dat van dit gebied is gemaakt, tot nu toe het natuurschoon van het landschap en de bekoorlijkheden van het boerenland relatief goed intact zijn gebleven. De toeneming in de afgelopen decennia van de niet-agrarische bewoning en van de recreatieve activiteiten hebben tot op heden geen wezenlijke inbreuk gemaakt op het landelijke karakter van het Gein.
6. Als bijzondere waarden van het Gein beschouwt de vereniging:
– de rijke flora en fauna van het water en van de oeverlanden;
– de geologisch interessante structuur met zijn oude rivierlopen, stroomruggen en oude zeekleilagen;
– de gevarieerde bebouwing, die met zijn oude boerderijen, enkele herenhuizen en nieuwere woningen en bedrijfsgebouwen een harmonisch geheel vormt, waarin niet veel ontsierende elementen voorkomen;
– het feit dat het Gein, gelegen onder de rook van Amsterdam en in een sterk verstedelijkte regio, tot nu toe door de planologie van de “vooruitgang” nauwelijks is geraakt, en daardoor als oase van natuur en landelijke rust wordt ervaren;
– het gegeven dat de schoonheid van het Gein voor zeer velen, en zeker niet alleen kunstenaars of natuurliefhebbers, een bron van bewondering en inspiratie was en is.
7. De vereniging meent dat de bedreigingen van het Geingebied zowel van binnen uit als van buiten komen:
– van binnen uit doordat het voor de agrarische bewoners moeilijker wordt hun bedrijfsvoering op de traditionele wijze en schaal rendabel te houden. Deze ontwikkeling werkt in de hand oneigenlijke “agrarische” activiteiten en niet-agrarisch gebruik van boerderijen en land, die gemakkelijk Gein-onvriendelijk kunnen zijn.
– van buiten komende bedreigingen zijn de naderbij komende verstedelijking, die de vraag naar snelwegen met zich brengt, en in het algemeen een toeneming van het lucht-, spoor- en wegverkeer veroorzaakt, alsmede een steeds zwaardere recreatieve druk op het Gein.
8. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het organiseren van overleg tussen de direct bij het Gein belanghebbende groeperingen, te weten:
– de agrarische bewoners;
– de niet agrarische bewoners;
– de natuurliefhebbers en recreanten, die zich tot het Gein aangetrokken voelen.
Doel van dit overleg is het vaststellen en voeren van een beleid dat gericht is op het zo goed mogelijk behartigen van de belangen waar de vereniging voor opkomt. De vereniging streeft er naar bij dit beleid te komen tot een evenwichtige afweging van de – soms controversiële – belangen van de bovengenoemde groeperingen;
b. het plegen van overleg met bestuurlijke en uitvoerende instanties die verantwoordelijkheid dragen voor de bestemming, de ontwikkelingen in – en het beheer van het Gein, teneinde bij deze instanties de visies en het beleid van de vereniging kenbaar te maken en ingang te doen vinden, en van deze instanties de medewerking en informatie te krijgen die de vereniging noodzakelijk of wenselijk acht;
c. het kritisch toetsen van ontwikkelingen in of rond het Gein en van daarop betrekking hebbende plannen en maatregelen van de overheid en anderen;
d. het ondersteunen van- en het aansporen tot een doeltreffende en consequente handhaving van de overheidsmaatregelen die het door de vereniging nagestreefde karakter van het Gein beschermen;
e. het nemen van formele (rechts)maatregelen tot bescherming van de belangen die de vereniging behartigt, en het geven van advies en coördinatie wanneer deze maatregelen individueel genomen dienen te worden;
f. het verrichten van onderzoek naar- en het inwinnen van advies over de wijze waarop de doelstellingen van de vereniging zo goed mogelijk gerealiseerd kunnen worden;
g. het archiveren van alle voor de vereniging relevante documentatie en het verzamelen van materiaal betreffende de historie en de waarden van het Gein;
h. het geven van voorlichting, het bevorderen van openbare meningsvorming en het voeren van acties, waardoor de belangen waar de vereniging voor opkomt en haar activiteiten zo goed mogelijk gediend worden.
i. al hetgeen voor het bovenstaande bevorderlijk is, alles in de ruimste zin.

Lidmaatschap
Artikel 4
1. Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor iedereen die de doelstelling van de vereniging onderschrijft.
2. Voor het lidmaatschap is de leeftijd van achttien jaar of ouder vereist.

Begunstigers
Artikel 5
1. De begunstigers zijn de personen die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een donatie. Het bestuur kan begunstigers de gelegenheid bieden om behalve met hun donatie ook op andere wijze de vereniging te steunen.
2. Begunstigers hebben geen lidmaatschapsrechten. Zij hebben ook niet de verplichtingen die op de leden van de vereniging rusten. Begunstigers hebben het recht ledenvergaderingen als toehoorder bij te wonen. De algemene vergadering kan beslissen begunstigers ook het recht toe te kennen in de vergadering het woord te voeren.

Register
Artikel 6
Het bestuur houdt een register waarin namen en adressen van alle leden en begunstigers zijn opgenomen.

Toelating
Artikel 7
Het bestuur beslist over toelating als lid of begunstiger.
Bij niet toelating kan de afgewezene de algemene vergadering verzoeken alsnog tot toelating te besluiten. Een dergelijk verzoek wordt slechts aan de algemene vergadering voorgelegd wanneer het schriftelijk ondersteund is door tenminste tien leden van de vereniging.

Einde van het lidmaatschap
Artikel 8
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een lid is bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen binnen een maand nadat een besluit:
a. waarbij zijn niet geldelijke rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem bekend is geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing;
b. als bedoeld in artikel 14, lid 5, sub d, waardoor zijn geldelijke verplichtingen meer dan twee maal zo hoog kunnen worden als in het voorgaande jaar, hem bekend is geworden of aan hem is medegedeeld.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
6. Een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging en een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap dient aan het betrokken lid schriftelijk en met opgave van redenen medegedeeld te worden. Binnen een maand na ontvangst van deze mededeling kan het betrokken lid tegen het besluit in beroep gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Einde van de rechten en verplichtingen van begunstigers
Artikel 9
De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse donatie over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

Jaarlijkse bijdragen
Artikel 10
De leden dienen een jaarlijkse contributie te betalen en de begunstigers een jaarlijkse donatie. De algemene vergadering stelt jaarlijks de contributie en het minimum voor de donatie vast.

Bestuur
Artikel 11
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen. Door zijn samenstelling zal het bestuur steeds een zo goed mogelijke afspring dienen te vormen van de direct bij het Gein belanghebbende groeperingen, genoemd in artikel 3, lid 8 a).
2. Bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering. Benoeming geschiedt uit de leden.
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien of meer leden. Bij het opmaken van een voordracht zullen de indieners steeds zoveel mogelijk de hierboven in lid 1 aangegeven afspiegeling tot zijn recht moeten laten komen. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet ten minste twee dagen vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

Einde bestuurslidmaatschap – Rooster van aftreden
Schorsen
Artikel 12
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken.

Bestuursfuncties – Besluitvorming van het bestuur
Artikel 13
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk van deze functies uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan ten hoogste twee functies in het bestuur bekleden.
2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Bestuurstaak – Vertegenwoordiging
Artikel 14
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
a. het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
b. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
c. het aangaan van dadingen;
d. het verrichten van rechtshandelingen waaruit voor de vereniging verplichtingen kunnen ontstaan die een bedrag van twee duizend vijfhonderd gulden (f 2.500,–) te boven gaan. Indien uit bedoelde rechtshandelingen voor de vereniging geldelijke verplichtingen kunnen ontstaan, waarvan de omvang hoger kan zijn dan tweemaal het totaal van de in het voorgaande jaar van de leden ontvangen contributie, kan de algemene vergadering de benodigde goedkeuring slechts verlenen door een besluit dat aangenomen is met tenminste twee/derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derden van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Op deze besluitvorming is voorts het bepaalde in de tweede zin van lid 3 van artikel 21 van toepassing. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door derden geen beroep worden gedaan.
6. Met inachtneming van de bovenstaande goedkeuringsvereisten is het bestuur of twee gezamenlijk handelende bestuursleden bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen.

Jaarverslag – Rekening en verantwoording
Artikel 15
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur dient binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering – de jaarvergadering – bijeen te roepen. De algemene vergadering is bevoegd uitstel van deze termijn van zes maanden te verlengen of dispensatie te geven voor een overschrijding van deze termijn. In deze jaarvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en legt onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn waarbinnen de jaarvergadering moet worden gehouden, kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van onderzoek, bestaande uit tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Zijn aan het inschakelen van een deskundige kosten verbonden, dan dienen deze vooraf door het bestuur goedgekeurd te worden. Weigert het bestuur deze goedkeuring dan kan de commissie van onderzoek verlangen dat aan de algemene vergadering goedkeuring van deze kosten wordt voorgelegd. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.

Algemene vergaderingen
Artikel 16
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. In de jaarvergadering als omschreven in artikel 15, lid 3, komen in ieder geval aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de commissie van onderzoek;
b. de benoeming van de commissie van onderzoek voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in vacatures in de bestuurssamenstelling, al dan niet ontstaan door het rooster van aftreden.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt, of indien bijeenroeping op grond van een statutaire bepaling nodig is.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan dat verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in een te Abcoude veel gelezen nieuwsblad.

Toegang en stemrecht
Artikel 17
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

Voorzitterschap – Notulen
Artikel 18
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging. Bij verhindering of ontbreken van de voorzitter wijzen de andere bestuursleden uit hun midden een voorzitter van de vergadering aan. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf daarin.
2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering maakt de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen. Deze notulen worden aan de eerstvolgende algemene vergadering ter vaststelling voorgelegd. Na vaststelling worden zij door de voorzitter en de notulist ondertekend.

Besluitvorming van de algemene vergadering
Artikel 19
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, plaats. Behaalt in deze tweede stemming niemand de volstrekte meerderheid, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij vorenbedoelde herstemmingen wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet gaat over de verkiezing van personen, dan is het verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Bijeenroeping algemene vergadering
Artikel 20
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt, behoudens spoedeisende omstandigheden, tenminste zeven dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21.

Statutenwijziging
Artikel 21
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste zeven dagen.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering de tekst van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, aan alle leden toezenden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derden van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Indien ter vergadering niet twee/derden van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt niet eerder dan twee dagen daarna, doch wel binnen vier weken een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derden van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding
Artikel 22
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder van hen ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan de algemene vergadering echter ook een andere bestemming aan het batig saldo geven.

Huishoudelijk reglement
Artikel 23
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Slotbepaling
Artikel 24
Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur:
1. De heer Mr. Jan Willem Felix Marie Swinkels, (…), de comparant sub 3, voornoemd, als voorzitter;
2. Mevrouw Annigje Alida de Groot, de comparante sub 1, voornoemd, als secretaris;
3. De Heer Drs. Jan Maria Ligthart, de comparant sub 2, voornoemd, als penningmeester;
4. De Heer Mr. Cornellus Joannes de Bruijn Kops, (…), als lid;
5. De Heer Johannes Hondrikus Beukeboom, (…), als lid;
6. Mevrouw Drs. Elisabeth Jacoba de Bruin, (…), als lid;
7. Mevrouw Geertruida Cornelia Maria van Schaick, (…), als lid;
8. De Heer Nicolaas Bastiaan Hopman, (…), als lid.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Abcoude op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

(getekend): A.A. de Groot; J.M. Ligthart; J. Swinkels; G. van Donkersgoed.

VOOR AFSCHRIFT”