Nog vóór de samenvoeging van Abcoude en De Ronde Venen is gerealiseerd, is door het ambtelijk apparaat een proces gestart dat moet leiden tot een structuurvisie en een viertal deelvisies voor de diverse kernen, die de basis moeten vormen voor het te voeren beleid en het gebruik van ruimte in de hele gemeente. In september 2010 is een website gelanceerd (www.eenlevendigegemeente.nl) met daarop een toelichting en de Kadernotities structuurvisie De Ronde Venen en de vier deelvisies.

Abcoude heeft in december 2009 nog een nieuwe structuurvisie voor haar buitengebieden vastgesteld (zie het dossier Bestemmingsplan buitengebied). Het is niet de bedoeling dat de nieuwe structuurvisie en/of de deelvisie Abcoude deze gaat vervangen. Toch bevat de deelvisie Abcoude een beschrijving van problemen en mogelijke oplosssingen die serieuze aandacht verdienen, ook van Spaar het Gein. Inwoners en belangen groeperingen zijn in de gelegenheid gesteld een reactie in te dienen. Spaar het Gein heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt. In de reactie van 8 oktober 2010 van Spaar het Gein kunt u lezen op welke onderwerpen Spaar het Gein heeft gereageerd.

De brief behandelt achtereenvolgens:

  • Een autoverbinding Abcoude – Amsterdam Zuidoost langs het spoor (en het daarmee verband houdende onderwerp oostelijke rondweg)
  • Afsluiting Geindijken voor gemotoriseerd niet-bestemmingsverkeer en sluipverkeer (en de verkeersproblematiek in de Stationsstraat)
  • Recreatie
  • Bebouwing Land van Schoenmaker
  • Een bedrijventerrein in het Geingebied, ten oosten van de spoorbaan (in de Broekzijdse polder!)
  • Oude stationsgebouw
  • Windturbines in het Gein

De gemeente heeft de reacties verzameld en becommentarieerd in een in november 2010 gepubliceerde Reactienota Kadernotities Structuurvisie De Ronde Venen. In soms concrete, soms wat algemener bewoordingen reageren de opstellers op de reactie van Spaar het Gein. Voor uw leesgemak bieden we de reactie van Spaar het Gein hiernogmaals ter downloading aan, maar dan met het ingevoegde commentaar in het blauw.

Vervolg

Op basis van de kadernotities, reacties, antwoorden en aanbevelingen wordt de Nota van Uitgangspunten voor de structuurvisie opgesteld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van klankbordgroepen van zowel maatschappelijk organisaties als raad en bewoners. De Nota van Uitgangspunten is de basis voor de opstelling van de uiteindelijke structuurvisie (eerst in concept). Op onderdelen worden nog kleine symposia gehouden of speciale ontwerpateliers, die opnieuw voor iedereen toegankelijk zijn. Spaar het Gein zal deze vervolgstappen nauwgezet volgen. Begin november 2012 was er nog geen nieuws te melden.

Wat vindt u?

Veel van deze onderwerpen zullen levendige discussies teweeg kunnen brengen. Spaar het Gein heeft in de brief, zoals u kunt lezen, nog niet over alle onderwerpen een standpunt ingenomen. Als u uw mening wilt geven: graag en ga uw gang! U kunt hieronder reageren (uw reactie komt dan op de site) of u stuurt uw reactie per email naarinfo@spaarhetgein.nl .