Geen mega windturbines in het Gein! -
Vorige
SLUITEN
Volgende

Geen mega windturbines in het Gein!

27 november 2019

Meteen naar de petitie? Klik >>hier<<

Voor verduurzaming, maar niet ten koste van het historische Geinlandschap!

Nederland moet verduurzamen. Daar kunnen we niet omheen. Onze gemeente heeft een zeer ambitieuze doelstelling. Zij wil in 2040 klimaatneutraal zijn en dat binnen de gemeentegrenzen realiseren, onder meer met opwekking van zonne- en windenergie. Zij moet dus op zoek naar locaties voor zonneweiden en windturbines.  Geen gemakkelijke opdracht. Je mag verwachten dat met name voor windturbines wordt gezocht naar gebieden in de gemeente waar deze de minste schade aan het in de randstad al zo spaarzame landschappelijk schoon aanrichten.

Uitgerekend het Geingebied wordt de laatste tijd echter in toenemende mate genoemd als locatie waar zeer grote windturbines kunnen worden geplaatst. En dan hebben we het over turbines met een tiphoogte tot 200 meter (dat is drie keer de hoogte van onze kerktorens en vier à vijf keer zo hoog als de hoogspanningsmasten!), die zo maar eens in het hart van de Baambrugge-Oostzijdse polder, op korte en zeer zichtbare afstand van het Gein, gesitueerd zouden kunnen worden. Zie de rode streep in de afbeelding.

mogelijke opstelling

Dus niet pal langs het Amsterdam-Rijnkanaal en ook niet tussen de hoogspanningsmasten (de lichtgroene lijnen op de afbeelding), want daar is geen plek voor grote turbines. De gemeente heeft zich alle keren dat dit eerder werd geopperd (laatstelijk in 2014), gekeerd tegen windturbines in het Geingebied.

Enkele recente ontwikkelingen hebben het bestuur van Spaar het Gein doen besluiten het proces niet rustig af te wachten, maar nu aan de bel te trekken.

  1. In het Geingebied staat een aantal landeigenaren ten zuiden van Gein en Velterslaan al jaren paraat om windturbines op hun land toe te laten. Onlangs hebben burgers uit onze gemeente zich verenigd in een coöperatie om duurzame energie op te wekken. Beide groeperingen (landeigenaren en burgerinitiatieven) laten zich professioneel adviseren en leggen hun ideeën her en der in de week. Ook bij de gemeente. Daar lijken zij nu gehoor te vinden, zelfs voor zeer grote turbines midden in de polder.
  2. Als wij nu onze stem niet laten horen, lopen we het risico dat we komend jaar achter de feiten aanlopen. Alle overheden (van Rijk tot gemeente) hebben de afgelopen decennia uitgesproken dat het Geingebied unieke recreatieve, landschappelijke en cultuurhistorische waarden herbergt, die bescherming verdienen. Zie de voorbeelden onderaan dit artikel (*), waarvoor ook Spaar het Gein zich heeft ingezet. Al die moeite is zinloos geweest als datzelfde Geinlandschap een zoeklocatie voor windturbines wordt. Die turbines hebben ook nog eens berijdbare benaderingswegen nodig. Nog onlangs, op 11 november 2019, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving gewaarschuwd voor grootschalige aantasting van waardevolle landschappen door plaatsing van grote turbines. Zonder twijfel is het Geinlandschap daarvan een voorbeeld. Ook Natuurmonumenten, eigenaar van Fort Nigtevecht, is tegen grote windturbines in het Geingebied.

Meedenken over alternatieven

In De Ronde Venen moeten andere, passender plekken gevonden kunnen worden, waar turbines minder schade toebrengen. Schiphol wenst geen windmolens in een grote zone rond de luchthaven. Het kan niet zo zijn dat Schiphol dicteert waar die turbines wel of niet moeten komen. Schiphol dicteert al genoeg. Het Gein levert al een bijdrage aan duurzaamheid. Boeren in het Gein stellen in toenemende mate hun staldaken beschikbaar voor zonnepanelen. Zonneweiden, mits deze het open weidelandschap intact laten, zijn denkbaar, mogelijk ook op sommige plekken in het Geingebied. Een verantwoord ruimtelijk ordeningsproces mag echter niet  afhankelijk zijn van min of meer toevallige initiatieven van landeigenaren en coöperaties die om welke reden dan ook (financieel of ideëel) een locatie aandragen. Wij zijn geen klimaatontkenners en zijn altijd, ook deze keer, bereid mee te denken over alternatieven. Spaar het Gein vertrouwt erop dat haar grote achterban die bereidheid onderschrijft en voedt.

Teken nu online!

Het is nu wel tijd om een signaal af te geven dat we ons grote zorgen maken over grootscheepse aantasting van de unieke waarden van het Geinlandschap. Het bestuur roept zijn leden op de door enkele bewoners gestarte online petitie te tekenen: klik >>hier<<. Niet omdat de gemeente al een keus heeft gemaakt, maar om te voorkomen dat we straks voor voldongen feiten worden gesteld.

Rien Leemans, voorzitter

 

(*) Voorbeelden waarin overheden consequenties hebben verbonden aan de grote recreatieve,  landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het Geingebied:

  • In 1990 wijzigt het Rijk de provinciegrens tussen Utrecht en Noord-Holland zodanig, dat het Geingebied (tot dan deels behorend tot Noord-Holland/Amsterdam, deels tot Utrecht/Abcoude) in één bestuurlijke hand komt (namelijk die van Utrecht/Abcoude). De reden: daar is het Geingebied in betere handen.
  • In 1999 besluit het kabinet, onder druk van de Tweede Kamer en met steun van de gemeente, de spoorverdubbeling bij Abcoude verdiept aan te leggen. Daarvoor worden vele miljoenen euro’s uitgetrokken. Reden: de karakteristieke overgang tussen het dorp en het Geingebied moeten worden gespaard.
  • In 2006 besluit het kabinet, onder druk van de Tweede Kamer en met steun van de gemeente, geen snelweg door Geingebied aan te leggen, maar vele miljoenen euro’s uit te trekken ter vergroting van de capaciteit van het bestaande snelwegennet. Reden: de grote waarden van Geingebied en Naardermeer verdienen het behouden te blijven.
  • In 2012 stelt het waterschap AGV een dijkverbeteringsplan voor het Geingebied vast, dat fundamenteel afwijkt van andere dijkverbeteringsplannen: bijna alle bomen en de steile dijktaluds blijven behouden. Reden: het unieke Geinlandschap verdient dit.

Geef een reactie

Uw Terugkoppeling is waardevol voor ons. Uw email word niet gepubliceerd.

Even wachten aub...