Op 29 november 2001 nam Spaar het Gein via het regionale weekblad VAR kennis van een door de gemeenteraad van Abcoude genomen voorbereidingsbesluit, waarmee het startsein werd gegeven voor een procedure die de bouw van een fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal mogelijk moest maken. De brug moest het Velterslaantje met Nigtevecht verbinden. De vereniging Spaar het Gein keerde zich tegen de aanleg van deze brug.

Waarom was de vereniging toen tegen deze brug? Een brug op die plaats, met grote op- en afritten, betekende een landschappelijke ingreep die op onevenredige wijze het beeld ter plaatse (pal naast fort Nigtevecht) en in de omgeving verstoorde en zorgdroeg voor een ongewenste versnippering. Een fietsbrug, die ook gebruikt kon worden door brommers, leverde een verstoring van de rust in dit landelijke gebied op. Een brug op die plaats werd overbodig geacht: in de relatief onmiddellijke nabijheid bevinden zich de bruggen te Driemond en Loenen, die voor fietsers toegankelijk zijn en daarvoor ook worden gebruikt. De fietsbrug werd in de berekeningen slechts door een relatief klein aantal fietsers gebruikt. De door de initiatiefnemers gehanteerde berekeningen leken op drijfzand gebaseerd. Het plan stond in geen verhouding tot de kosten, die (in 2002) werden geraamd op circa € 7 miljoen! Uit een in Nigtevecht gehouden enquête bleek dat de bevolking aldaar helemaal niet op de verbinding zat te wachten. Alhoewel de brug in de provincie Utrecht ligt, blijkt de provincie Noord-Holland de trekker van dit project. Naar aanleiding van het bezwaarschrift van Spaar het Gein werd het plan in de gemeenteraad nader besproken. Ook in Nigtevecht leefden er forse bezwaren tegen het plan. Naar aanleiding van de bezwaren blies de provincie Noord-Holland het plan af. In een nogal zuur persberichtje maakte het provinciebestuur van Noord-Holland op 6 februari 2003 bekend het provinciebestuur van Utrecht te hebben laten weten de voorbereidingen voor de bouw van de fietsbrug te beëindigen. Spaar het Gein toonde zich verheugd.

Maar zoals het met dit soort plannen gaat, komen deze na verloop van tijd weer uit de ambtelijke la. Op 30 januari 2006 blijkt het plan te zijn opgenomen in het concept-Uitvoeringsprogramma De Groene Uitweg, waarvan de provincie Noord-Holland opnieuw de trekker is, maar waarin ook de gemeente Abcoude participeert. Uit het programma:

“De Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, beiden van grote cultuurhistorische waarde, kunnen door hun strategische ligging een sleutelrol spelen in het ontsluiten van het Groene Uitweggebied voor recreanten. Met name recreanten uit het stedelijk gebied van Amsterdam kunnen via de Stelling en Waterlinie rechtstreeks naar het hart van de Vechtstreek. Een fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht, de plek waar de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie samenkomen, speelt een sleutelrol bij het opzetten van deze recreatieve hoofdas en is daarom een lang gekoesterde wens in het Groene Uitweggebied. Andere opties om het kanaal te kruisen zijn zeer beperkt en veel noordelijker (bij de N236) of veel zuidelijker gelegen (bij de N201). Het uitgangspunt is de Baileybrug, een noodbrugtypologie die in 1940 is ontwikkeld om op zeer korte tijd als een meccanosysteem wordt opgebouwd. De brugtypologie is zodanig ontworpen dat deze overal kan worden toegepast en zodoende een nieuw beeldmerk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie kan worden. Een extra meerwaarde bij de realisatie van de brug wordt gecreëerd door in aanlandingsplaatsen voor dieren – bijvoorbeeld reeën die het Amsterdam-Rijnkanaal overzwemmen – binnen het ontwerp te voorzien, eventueel in combinatie met ecologische oevers. De kosten worden geraamd op 5 miljoen euro.”

Spaar het Gein sprak zich uit tegen het Baileybrug-ontwerp. Historisch misplaatst, veel te log, en veel te grote toe- en afritten.

In november 2008 leek de provincie zich te hebben gesteld achter een licht high-tech ontwerp van Rogier de la Rive Box, zo bleek op een door de provincie Noord-Holland georganiseerde informatieavond. Een belangrijk bezwaar van Spaar het Gein tegen eerder ontwerpen vormde de lange toe- en afritten. In het ontwerp van De La Rive Box zijn die geconcentreerd in een spiraal- of wokkelvorm en dus beter ingepast in het landschap. De financiering voor de aanleg leek ook rond. De brug was gesitueerd ca. 500 meter ten zuiden van het Velterslaantje. Op een ledenvergadering in april 2009 werd het plan niet onwelwillend ontvangen.

Daarna bleef het weer lang stil. Eind 2009 werden er signalen ontvangen dat er nieuwe ontwikkelingen gaande waren, onder meer over weer een ander ontwerp en een andere locatie. Er wordt nu ook serieus gekeken naar de Punt (het terrein van RWS, schuin tegen over Fort Nigtevecht) als mogelijke locatie. RWS staat daar positief tegenover. Ook de wethouders van Loenen en Abcoude en de Vereniging Natuurmonumenten (beheerder van Fort Nigtevecht) blijken positief tegenover die locatie te staan.

Betrokken partijen hebben besloten om een z.g. ontwerpatelier in te stellen, dat medio maart 2010 van start is gegaan. Deelnemende partijen zijn
• Kwaliteitsteam Hollandse Waterlinie
• Provincies N-H en Utrecht
• Natuurmonumentenalt
• Rijkswaterstaat
• De opstellers van het Beeldkwaliteitplan ARK

In dit atelier zullen de uitgangspunten en ontwerpeisen voor de brug worden vastgesteld, met als randvoorwaarden:
• het zal in ieder geval een boogbrug zal moeten worden, gezien de typologie van de bestaande bruggen over het ARK.
• de brug moet duurzaam zijn
• realisatie- en onderhoudskosten moeten binnen het geplande budget blijven.

Op 9 februari 2011, na een schimmig en besloten bestuurlijk proces, kiezen de provincies en de betrokken gemeenten blijkens een persbericht voor een aantal uitgangspunten/ontwerpeisen voor een verder openbaar aan te besteden brug. Eén van de uitgangspunten is een hellingbaan aan de kant van Abcoude. Dóór en met verrassende instemming van het terrein van Natuurmonumenten bij fort Nigtevecht. Enige toelichting ontbreekt. De opwinding neemt toe, vooral aan de kant van Nigtevecht, zo blijkt uit een artikel in NRC. Op een in het voorjaar van 2011 gehouden openbare informatieavond in Nigtevecht is toegezegd een klankbordgroep in te stellen. Die is er intussen en Spaar het Gein is daarin vertegenwoordigd. De klankbordgroep heeft zijn wensen kenbaar gemaakt. De visie van Spaar het Gein is daarin verwerkt.

Op 15 november 2012 wordt de klankbordgroep verrast met de mededeling dat een brug op locatie Punt-Fort Nigtevecht onwaarschijnlijk is geworden. Die variant is te duur en de sociale veiligheid staat volgense de bestuurders onder druk omdat de verlichting op de aanlanding door het terrein van Fort Nigtevecht de aanwezige vleermuizen niet mag verstoren. Een oude variant, tussen de Velterslaan en de Korte Velterslaan, wordt gepresenteerd als mogelijk alternatief. De klankbordgroep toont zich ‘not amused’. Aan de zijde van Nigtevecht is de aanlanding gesitueerd pal voor een aantal woningen en dwars door het aanwezige natuur- en schaatsgebiedje. Aan de zijde van Abcoude heeft de aanlanding een grote en beeldverstorende impact op de omgeving Velterlaan/Fort en belemmert zelfs het historische schootsveld. Het toch al matige draagvlak voor een fietsbrug dreigt volledig weg te vallen.

Op 18 december 2012 is het weer anders. Tijdens een openbare informatieavond in het dorpshuis Nigtevecht presenteert het projectteam 4 varianten. De variant bij de Punt blijkt nu geschrapt en er wordt nu onderzoek gedaan naar de noordelijke variant boven de Gulf tanks, naar de variant (Korte) Velterslaan en naar de zuidelijke variant bij de betonfabriek. Mogelijk komt daar op verzoek van de klankbordgroep toch nog nader onderzoek naar de Punt-variant bij. Op de drukbezochte informatieavond bleek eens te meer dat er in Nigtevecht geen enkel draagvlak voor de (Korte) Velterslaanvariant bestaat. De zaal vroeg wel om ook een nog noordelijker variant en een nog zuidelijker variant (bij de sportvelden) in de studie te betrekken. De projectleider zegde toe die wensen over te brengen aan de bestuurders. Op 28 januari 2013 is er weer een klankbordgroepbijeenkomst gepland.

In het voorjaar van 2013 ging de besluitvorming wederom op de schop. Alle belanghebbende groeperingen konden deelnemen aan een aantal werksessies, waar alle varianten werden gewikt en gewogen, waaruit een zoeklocatie ten zuiden van de betonfabriek als meest genoemde variant tevoorschijn kwam. Goede tweede toch weer de Punt. In juni 2013 besloten de bestuurders deze twee varaianten verder in onderzoek te nemen en in november 2013 een keus te maken.

Wordt vervolgd.

Het definitieve ontwerp zal nog een RO-procedure moeten doorlopen, waarbij inspraak en bezwaar mogelijk is. Spaarzame informatie vindt u op de website van de provincie, meer informatie op de website van de Vechtplassencommissie. Spaar het Gein zal er voor waken dat met name de inpassing in het landschap een centrale plaats in de plan- en besluitvorming zal krijgen.