Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht ‘gaat over’ de waterkeringen (dijken/kaden) langs het Gein. Begin 2006 kondigde Waternet, de uitvoerende dienst van het hoogheemraadschap, de start van een dijkverbeteringsprocedure voor het Gein aan. Tijdens de jaarvergadering van Spaar het Gein op 20 april 2006 werd een inleiding door twee medewerkers van Waternet over dit onderwerp gehouden. Hun presentatie kwam er op neer dat we mee mochten denken, als dat maar zou leiden tot de volgende maatregelen: 1. verhoging van de dijken, 2. verbreding van de dijken, en 3. kap van de op en tegen de dijken aanwezige bomen. De aanwezige leden/aanwonenden toonden zich ernstig bezorgd, omdat de medewerkers zich niet leken te realiseren wat deze standaardingreep voor het bijzondere Geinlandschap zou betekenen.

Natuurlijk staat Spaar het Gein open voor veiligheidsargumenten. Maar Waternet moest dan wel met een heldere en overtuigende probleemanalyse komen. Hoe groot is het gevaar? Waaruit blijkt dat? Welke normen dwingen tot de rigoureuze maatregelen die Waternet voor ogen staat? Zijn er geen alternatieve oplossingen? In Salland was dat toch ook gelukt? Kan er geen (extra) waterreservoir worden gecreëerd bij een boer die zijn landerijen daarvoor in noodgevallen beschikbaar stelt? Er bestaat toch al een systeem om het Gein bij hoog water te blokkeren? Kunnen damwanden niet zorgen voor de nodige stabiliteit? Op deze en tal van andere vragen heeft Waternet nog geen antwoord gegeven.

Spaar het Gein nam zich voor de procedure nauwgezet volgen en daarin te participeren, want een maatregel die vanuit waterschapsbelang voor de hand kan liggen (op zo goedkoop mogelijke wijze zorgen voor zo stevig mogelijke dijken) behoeft niet te sporen met het belang bij instandhouding van de historische en karakteristieke verhoudingen tussen de rivier, de dijken en de naastgelegen landerijen. Spaar het Gein wil de veiligheid van de bewoners uiteraard niet in de weg staan, maar ziet het tegelijkertijd als haar taak onnodige vernietiging van het huidige ruimtelijke beeld te voorkomen. In mei 2006 stelde het bestuur een commissie in, samengesteld uit leden met diverse achtergond. Met de in de werkgroep verzamelde kennis bleek het bestuur in staat het Hoogheemraadschap tot nadenken te stemmen over de verdere plannen.

Na de luide protesten, voorjaar 2006, tegen de rampzalige plannen bleef het vervolgens meer dan een jaar lang oorverdovend stil. Reden voor Spaar het Gein om begin mei 2007 in een brief aan het Dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap opheldering te eisen. Naar aanleiding van die brief is het bestuur van Spaar het Gein uitgenodigd bij de dijkgraaf van het Hoogheemraadschap. In dat gesprek werd aangegeven dat het plan opnieuw wordt bekeken maar nog geenszins van tafel is. Ook werd een stapel onderzoeksrapporten overhandigd. In één daarvan stond dat van de 2411 bomen langs het Gein er slechts 410 (!) zullen kunnen worden gehandhaafd….. De rapporten werden door de eigen commissie bestudeerd. Zij bleken deels verouderd en een onderbouwing van de noodzaak om tot de rigoureuze maatregelen over te gaan, kon er niet in worden teruggevonden. Zie het verslag van Tjebbe de Boer zoals opgenomen in de Nieuwsbrief die in november 2007 is verschenen.

Het hoogheemraadschap realiseerde zich dat een andere koers moest worden gevaren. Er werd een klankbordgroep voor belangstellenden ingesteld, die de plannen stap voor stap mocht becommentariëren en verbeteringssuggesties mocht doen. Een vertegenwoordiging van Spaar het Gein besloot in deze klankbordgroep te participeren, ook al werd aanvankelijk gevreesd dat we als schaamlap zouden fungeren. Er werd ook een nieuwe projectleider aangesteld. Deze wist gaandeweg het vertrouwen van de klankbordgroepleden wist te winnen.  In toenemende mate bleek met de zorgen en wensen van Spaar het Gein en gelijkgestemden rekening te worden gehouden.

In de nieuwsbrief van december 2009 kunt u de stand van zaken van dat moment lezen. Het aantal bomen dat moest worden geslachtofferd, was toen al fors beperkt, en wel tot 20%. Dat leek een mooie ontwikkeling, maar daartoe behoorden nog steeds veel mooie, beeldbepalende bomen. Hoe grondig de aanpak van Waternet is als er geen weerwoord komt, blijkt als u de Voetangelweg bezoekt.

Eind april 2010 heeft Waternet een concept-variantennota met daarin een ‘voorkeursalternatief’ voor de drie typen Geindijken (in het dorp, buitengebied onbebouwd en buitengebied bebouwd) aan de klankbordgroepleden toegezonden. Zie daarover het nieuwsbericht van 13 mei 2010 van voorzitter Tjebbe de Boer. Later in het jaar werden de klankbordgroepleden in de gelegenheid gesteld een reactie te geven. De reactie van Spaar het Gein vindt u hier. Inmiddels is de variantennota vrijwel unaniem door de klankbordgroep geaccepteerd als startpunt voor verdere uitwerking. Op 19 oktober 2010 heeft het Dagelijks Bestuur de variantennota goedgekeurd. Van 9 augustus tot en met 18 september 2012 heeft het ontwerp-dijkverbeteringsplan het Gein voor een ieder ter inzage gelegen. In die periode kon men zijn zienswijze op het plan of onderdelen ervan indienen. Spaar het Gein heeft geen aanleiding gezien een zienswijze in te dienen. De inspanningen lijken te worden beloond, maar ‘de prijzen worden aan de meet verdeeld’! Praktijkvoorbeelden leren dat het vooral bij de uitvoering nogal eens mis kan gaan. Daarom eist Spaar het Gein ook in dat stadium betrokkenheid. Zover is het overigens nog niet. Op 4 december 2012 is op de zienswijzen beslist en is hetplan (nagenoeg) ongewijzigd door het Dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap vastgesteld.

De foto toont een Geindijk in een periode van ‘enige jaren’ geleden. Zoek de verschillen met de huidige situatie!.

Om te laten zien hoeveel mooie bomen er verdwijnen als de eerste plannen van het Hoogheemraadschap doorgang zouden vinden, kunt u kijken naar een op 30 april 2007 gemaakte fotoreportage Bomen aan het Gein.

Informatie over het project staat sinds 22 maart 2006 op de website van het Hoogheemraadschap.

Informatie over de uitvoering vindt u op de website van Waternet.

Een Werkgroep Uitvoering Dijkverbetering, bestaand uit de Spaar-het-Geinleden Evert Schuurman, Theo Wijnant en Raymond Dommanschet, controleert of de uitvoering strookt met de plannen en de in dat kader gemaakte afspraken. Neem gerust contact met een van hen op als u een vraag of opmerking heeft.