Een goede inventarisatie van flora en fauna is van groot belang. Voor natuurbeheer en natuurbeleid in het algemeen, maar vooral ook voor de vereniging Spaar het Gein. Hoe meer soorten (bijzondere) dieren en planten het Geingebied blijkt te herbergen (of als doorgangsroute kiest), des te groter de natuurwaarden van het Gein. Naast de grote landschappelijke en cultuurhistorische betekenis van het Gein vormen ook natuurwaarden een factor van belang om bestuurders voor onze standpunten te winnen. Met een goede inventarisatie kun we plannen kritisch beoordelen op eventuele negatieve effecten op de natuurwaarden van het Geinlandschap.

Commissie Natuurwaarden Spaar het Gein

Al geruime tijd leefden er plannen om een goede flora- en fauna-inventarisatie van het Gein te organiseren. We zijn daarom blij dat ecoloog Jan Beekman bereid is gevonden daar een sturende rol in te spelen. Inmiddels is een enthousiaste Commissie Natuurwaarden gevormd, samengesteld uit deskundigen en geïnteresseerden. De Commissie neemt er ruim de tijd voor: zo’n 3 jaar. Eerst moet worden geïnventariseerd wat er al aan kennis voorhanden is. Daarna moeten prioriteiten worden gesteld (rekening houdend met de beschikbare hulp en tijd) en kan een plan de campagne worden gemaakt. Tijdens de ledenvergadering van 29 maart 2011 zal de Commissie haar plannen presenteren.

Leden die een vraag over de werkzaamheden van de Commissie hebben, kunnen die natuurlijk kwijt bij Jan Beekman (adajan@xs4all.nl ).

Geef uw waarneming door!

altOok u zult worden benaderd om bij te dragen aan de inventarisatie. U kunt wellicht te zijner tijd mee het veld in, maar u kunt ook nu al, vanuit uw woning, bijdragen aan de inventarisatie! U heeft in het verleden of onlangs vast wel eens een plant, zoogdier, vogel of insect gezien waarvan u denkt dat vastlegging van belang kan zijn. Geef uw waarneming dan door! Wees niet bescheiden, want ook de registratie van minder bijzondere plant- en diersoorten is van belang. Je weet tenslotte nooit hoe het deze soorten in de toekomst vergaat. Dus als we nu alvast uitzoeken waar ze zich bevinden, zijn we voorbereid en kunnen tijdig maatregelen genomen worden. Hoe kunt uw waarneming doorgeven? U kunt uw waarnemingen van alle plant- en diersoorten doorgeven via www.telmee.nl en/of www.waarneming.nl. Op beide websites moet u zich registreren. Dit is belangrijk, omdat de personen die bijzondere waarnemingen op juistheid controleren (de ‘validatoren’) dan eventueel contact met de waarnemer kunnen zoeken als ze over een waarneming vragen hebben. De eerste keer invoeren is wellicht lastig, maar daarna gaat het vanzelf.

Bekijk hier een selectie van leuke en interessante waarnemingen vanaf april 2011

Excursies, lezingen en cursussen

De zoogdiervereniging heeft al aangeboden eens een excursie in het Gein te verzorgen en een lezing op de ledenvergadering op 29 maart 2011 te verzorgen. U hoort daar te zijner tijd meer over. De zoogdiervereniging organiseert van tijd tot tijd ook een basiscursus zoogdieren inventariseren. Zie daarvoor hun website: www.zoogdiervereniging.nl.